Rachunek powierniczy – czym jest I jak działa?

Lepsza ochrona środków finansowych I interesów nabywców nieruchomości, które są jeszcze w trakcie budowy, a nawet na etapie dziur w ziemi, czyli planowania, to główne zadanie rachunku powierniczego. Ten instrument, zgodnie z ustawą deweloperską z 2011 roku – Ustawa o Ochronie Praw Nabywcy Lokalu Mieszkalnego Lub Domu Jednorodzinnego – jest obowiązkowy dla każdej nowej inwestycji, a spoczywa ta powinność na deweloperze.

Na jakich zasadach działa rachunek powierniczy?

W artykule 59 ustawy Prawo bankowe odnajdziemy hasło rachunku powierniczego, a jest on pewnym szczególnym rodzajem rachunku bankowego, w związku z czym w zakresie nienormowanym przez ten właśnie artykuł, stosuje się do rachunku powierniczego przepisy ogólne o rachunkach bankowych, które są zawarte w kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo bankowe.

Cel i wykorzystanie rachunku powierniczego

Teoretycznie głównym celem rachunku powierniczego jest gromadzenie na nim wyłącznie środków pieniężnych, które zostały powierzone właścicielowi konkretnego rachunku przez osobę trzecią na podstawie osobnej umowy – umowy powierniczej, w której posiadacz rachunku jest powiernikiem, a osoba trzecia powierzającym. Należy pamiętać, że na rachunku powierniczym nie można zbierać innych środków, które nie należą do osoby trzeciej, czyli powierzającego, a także środków różnego pochodzenia. Jeżeli jednak skupimy się na praktycznym wykorzystywaniu rachunku powierniczego to zauważymy, że jest on używany przy przeróżnych transakcjach, spełniając rolę zwiększenia bezpieczeństwa zapłaty tytułem ceny. Często używany jest w rozliczeniach pieniężnych, które wynikają z umów zawieranych pomiędzy powiernikiem I powierzającym.

Jak działa rachunek powierniczy oraz jakie są strony?

Bank otwierający I prowadzący rachunek, a także posiadacz rachunku, czyli powiernik, są stronami umowy rachunku powierniczego. Natomiast stroną umowy nie jest osoba trzecia, która wpłaca środki pieniężne na rachunek powierniczy, chociaż nadal są one jej własnością. Rola posiadacza rachunku ogranicza się do bycia jedynie ich dysponentem. Bank nie ma nałożonego żadnego obowiązku kontroli czy dyspozycja wykorzystania pieniędzy, które zostały zgromadzone na rachunku powierniczym, zostały złożone przez posiadacza rachunku zgodnie z umową powierniczą – jeżeli jednak strony zadecydują, że chcą uzyskać taką kontrolę, można zapisać taki obowiązek w umowie rachunku powierniczego.